Ehitustoodete CE-märgistamine

CE- märgistus võimaldab ehitustoote vaba liikumist ja turule laskmist EEA riikides. Samuti aitab vähendada kulutusi, kuna piisab ainult ühekordsest toote nõuetele vastavuse tõendamisest. Seoses uute tehniliste kirjelduste lisandumisega muutub CE-märgistus kohustuslikuks järjest enamate ehitustoodete puhul. Hetkel on Ce-märgistamine kohustuslik ligi 3/4 ehitustoodete osas.

CE-märgistus ehitustoodetel:

 • viitab tootja deklaratsioonile, et toode vastab kõikide asjakohaste EL-i direktiivide nõuetele
 • on eelduseks toote Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas turule laskmiseks
 • peab olema kinnitaud tootele, toote pakendile või tootega kaasnevale dokumentatsioonile
 • asendab EL-i liikmesriikide siseriiklikke kohustuslikke märgistusi
 • ei või olla segiaetav vabatahtlike märgistustega
 • on suunatud riiklikele turujärelevalve asutustele
 • ei ole kvaliteedimärk

Teekond CE-märgistuseni:

 • CE-märgistamine on võimalik:
 • kui on olemas harmoneeritud Euroopa standard (hEN) või
 • kui on olemas Euroopa tehnilise tunnustuse juhis (ETAG) või
 • kõikidel teistel juhtudel, kui taotleja saab EOTA-lt loa Euroopa tehnilise tunnustsue (ETA) koostamiseks

CE-märgistamine on kohustuslik:

 • kui ĂĽleminekuperiood (vastuolulise siseriikliku standardi ja harmoniseeritud standardi kooseksisteerimise periood) on lõppenud

Täpsemat informatsiooni hEN-ide ja ETA-de kohta saab:

 • NANDO andmebaasist
 • Eesti Standardikeskusest (EVS)
 • Tallinna TehnikaĂĽlikooli Tunnustusasutusest (Eesti esindaja EOTA-s)

CE- märgistuse mõju ja eelised:

Mõju:

CE- märgistus võimaldab ehitustoote vaba liikumist ja turule alskmist EEA riikides.

 • Kõik riiklikud ametkonnad peavad aktsepteerima deklareeritud toimivusomadusi
 • Riiklikud ametkonnad ei või toote turule lubamiseks nõuda täiendavat katsetamist, sertifitseerimist, kooskõlastusi jne
 • Riiklikud ametkonnad võivad määrata ainult deklareeritavatele väärtsutele tasemed või klassid toote mingil kasutusalal kasutamiseks 

Eelised:

 • Turule laskmiseks peab toodet katsetama ainult ĂĽhel korral
 • Toote turustamiseks kogu EEA-s on vajalik sõlmida ainult ĂĽks nõuetele vastavuse tõendamise leping teavitatud asutusega

Millist teavet peab CE-märgistus sisaldama:

 • Tootja aadress
 • Märgistuse omistamise aasta kaks viiamst numbrit
 • Sertifikaadi number
 • Teave, mille alusel on võimalik hinnata toote omaduste (deklareeritud väärtused ja klassid) vastavust standardi või tehnilise tunnuse omadustele

Mõnede toodete puhul võib olla otstarbekas jaotada märgisega kaasnev teave osadeks ja paigaldada see eraldi osadena tootele, pakendile või kaasas olevatele dokumentidele. Sellisel juhul peab pakendile kantav teave sisaldama juba eelnevalt tootele paigaldatud teavet ning loetelu viiamsel-tootega kaasas olevatel dokumentidel, peab kajastuma kogu märgistuses nõutav teave.